РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Изказване на президента Румен Радев по време на Общия дебат на 72-ата сесия на Общото събрание на ООН

2017-09-20 20:42:00

Господин Председател,
Господин Генерален секретар,
Ваши превъзходителства,
Дами и господа,


За мен е чест да направя обръщение от тази висока трибуна. Поздравявам Негово превъзходителство Мирослав Лайчак по повод избирането му за председател на 72-та сесия на Общото събрание на ООН и му пожелавам успех в неговата мисия.

Тази сесия има специално значение за моята страна, тъй като по време на нея - през първата половина на 2018 г. - България ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз.


Общият дебат тази година е фокусиран върху споделения ни стремеж към мир и достоен живот за всички на устойчива планета с акцент върху превенцията, посредничеството, устойчивото развитие, опазването на околната среда и зачитането на човешките права, чрез прилагане на подход, насочен към хората. ООН е пазителят на нашите общи цели за постигане на мир и сигурност, развитие и човешки права.

Господин Председател,

Конфликти в много региони на света продължават да подкопават международния мир и сигурност и основните ценности на човечеството. Проявите на насилие опустошават местните икономики, предизвикват мащабни движения на бежанци и мигранти и водят до разпространението на болести, глад и огромно човешко страдание. Обикновено децата са най-силно засегнатите във всяка кризисна ситуация. Трябва да бъде възприет по-целенасочен подход за справяне с първопричините за въоръжените конфликти, като се гарантира зачитането на човешките права и върховенството на закона, подобряването на икономическото положение и насърчаването на социалната интеграция.

Принципите “да не забравяме никого” и “първо да помогнем на най-нуждаещите се” са не просто политически декларации, част от ангажимента, произтичащ от Дневен ред 2030. Ако искаме да променим нашия свят и да го избавим от бедността, трябва да постигнем напълно Целите за устойчиво развитие, като насърчаваме равноправието, интеграцията и участието.

Справянето с първопричините на продължителните военни конфликти изисква всеобхватен подход от страна на ООН, обединяващ усилията на превантивната дипломация, посредничеството, изграждането на мира и специалните политически мисии. Такъв подход е от ключово значение за възстановяване на управлението и стабилизиране на политическите, икономическите и социалните условия в държавите, засегнати от кризи или в следконфликтно положение.

През последните няколко години бяха извършени три прегледа на архитектурата на ООН в сферата на мира и сигурността, които заедно с Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. осигуряват стабилна основа за постигане на мир и просперитет. В този смисъл България подкрепя концепцията за “повишаване на дипломацията за мир”, която поставя основен акцент върху превенцията като ключов приоритет в работата на ООН и създава условия за извършване на необходимите реформи за съхраняване на мира. Превенцията и посредничеството са основни инструменти за намаляване на човешкото страдание, включително чрез справяне с първопричините за принудителното разселване и обединяване на усилията в областта на хуманитарната помощ, развитието и изграждането на мира.

Сериозно безпокойство продължава да буди положението в Близкия Изток и Северна Африка и е необходимо да приложим всеобхватен подход за решаване на проблемите в региона, но международната общност не трябва да се отклонява от спешната необходимост за възстановяване на Близкоизточния мирния процес. България потвърждава своята позиция, че формулата за “две държави” е реалистичният, справедлив и траен начин за решаване на Израелско-палестинския конфликт. Убедени сме, че решение, което би удовлетворило стремежа и на двете страни, може да се постигне само чрез преки преговори, без поставяне на условия и при съблюдаване на съответните международни ангажименти.

Намирането на политическо решение на продължаващия конфликт в Сирия и осъществяването на надежден политически преход в тази страна имат ключово значение за запазване на суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на сирийската държава. Подкрепяме всички усилия за възможно най-скорошно прекратяване на военните действия и провеждане на ефективни и конструктивни междусирийски преговори в Женева с цел постигане на трайно политическо решение на кризата. Считаме, че политически диалог под егидата на ООН е единственият възможен начин за постепенно подобряване на положението със сигурността в Сирия и за трайно решаване на хуманитарната криза.

Друг повод за сериозно безпокойство за моята страна е положението в Източна Украйна, което, за съжаление, остава изключително несигурно и динамично, независимо от постигането на временни споразумения за прекратяване на огъня. Отново призоваваме за незабавно и пълно прилагане на Минските споразумения, които нямат реалистична алтернатива. Последователно подкрепяме дейността на многостранните формати, като Нормандската четворка и Тристранната контактна група на ОССЕ, предвид тяхната ключова роля за стимулиране на политическите и дипломатическите усилия за мирно решаване на конфликта.

България изразява пълна подкрепа за процеса на мир и стабилизиране в Афганистан и разглежда постигането на помирение като основна предпоставка за стабилност и устойчиво развитие на Афганистан и региона. Насърчаваме правителството на националното единство да продължи нужните реформи в ключови сфери като доброто управление, върховенството на закона, надеждния изборен процес, противодействието на корупцията и наркотиците, справянето със социалните проблеми и въпросите на равнопоставеността на половете.

Разоръжаването, неразпространението на оръжия за масово унищожение и контролът над въоръженията са сред основните стълбове на международната сигурност и представляват видимите аспекти на усилията за постигане на мир и достоен живот. България потвърждава подкрепата си за Договора за неразпространение на ядреното оръжие, представляващ основата на режима за неразпространение, както и целта за изграждане на свят без ядрено оръжие. Тази цел може да се постигне единствено с участието на всички държави, най-вече ядрените сили. Трябва да се стремим към възможни, но универсални мерки, които да доведат до постепенно и необратимо постигане на крайната цел за свят без ядрено оръжие. Следващите две стъпки в тази посока са влизането в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и стартиране на преговорите по Договора за прекратяване на производството на ядрено разпадащи се материали на Конференцията по разоръжаването в Женева.

Приетият през 2015 г. Съвместен всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма запазва историческата си значимост. Неговото цялостно изпълнение има ключово значение за регионалната и глобалната стабилност. Страната ми потвърждава пълната си подкрепа за Съвместния всеобхватен план за действие.

България категорично осъжда многократните ядрени опити и изстрелването на балистични ракети от КНДР, което води до по-нататъшна ескалация на напрежението в региона и подкопава световния мир и сигурност. Призоваваме КНДР да прекрати напълно ядрената и ракетната си програма по цялостен, невъзвратим и доказан начин и да се ангажира в конструктивен диалог с международната общност. Потвърждаваме своята подкрепа за мирно, дипломатическо и политическо решаване на въпроса.

Последните терористични атаки представляват трагичен сигнал за мащабите на предизвикателствата, които ни заплашват. България споделя виждането, че новоучредената Служба за борба с тероризма представлява крайъгълен камък в усилията да се подобри ефективността на ООН в борбата с тероризма чрез подкрепа на балансирано изпълнение на Глобалната стратегия за борба с тероризма от 2006 г., подобряване на координацията между съответните агенции, фондове и програми на ООН и стимулиране на превантивните мерки за справяне с причините на екстремизма.

България е силно загрижена от безпрецедентните мащаби на организиран грабеж на културното наследство на Ирак, Сирия, Либия и други държави в положение на конфликт. Заклеймяваме незаконния трафик и търговия с културни предмети като тактика на война и източник за финансиране на тероризма. Това е заплаха, която изисква глобална реакция. Вече са приети множество правни инструменти и резолюции на ЮНЕСКО, ООН, Европейския парламент и други организации. Положили сме правните основи и сега имаме общото задължение да гарантираме тяхното цялостно прилагане. Коалицията за антиките, кампанията на ЮНЕСКО в социалните мрежи “Обединете се за наследството” и други подобни дейности са израз на една много положителна глобална тенденция за действие, насочена към съхраняването и защитата на световното културно наследство.

Господин Председател,

Международната миграция е глобален феномен и само чрез съвместни усилия, като Глобалния пакт по миграция, можем да осигурим балансиран подход, който да включва зачитането на човешките права и международното хуманитарно право, както и ефективен контрол на границите и реадмисия. Държавите имат права и отговорности да охраняват границите си като основен елемент от своята национална сигурност. Силният граничен контрол е от изключително значение, особено за предотвратяване на нелегалната миграция и за изкореняване на трафика на хора. За България най-важен приоритет е ефективното управление и контрол на външната граница на ЕС, позволяващи безпрепятствено функциониране на принципа на свободно движение в рамките на Европейския съюз.

Климатичните промени продължават да са едно от най-сериозните предизвикателства в нашето съвремие. Те не само пречат на просперитета на нашите страни, но представляват и заплаха за националната сигурност на много от тях. България спазва своите ангажименти, произтичащи от Парижкото споразумение и е убедена, че само прилагането на универсален подход по отношение на неговото изпълнение ще гарантира постигане на целите на ООН в областта на климатичните промени.

Господин Председател,

България е силно ангажирана с насърчаването на правата на човека и активно участва в редица междуправителствени процеси, посветени на напредъка на дейностите по защита на човешките права, залегнали в глобалния дневен ред. В качеството си на съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие в ООН, България активно се застъпва за включване на правата на децата във всички основни междуправителствени процеси, отчитайки ролята на децата като същинските деятели на положителна социална промяна. В качеството си на председател на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания за периода 2017 – 2018 г., България активно насърчава пълната интеграция и участие на хората с увреждания на равна основа с останалите.

България е решена да даде своя по-нататъшен принос за насърчаване на човешките права в международен план като член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2019 - 2021 г. и ще разчита на безценната подкрепа на партньорите за своята кандидатура.

През последните няколко десетилетия ООН направи важни стъпки за насърчаване на равнопоставеността на половете и овластяването на жените. Тези действия трябва да продължават да укрепват с оглед постигане на видими резултати за жените и момичетата чрез премахване на всички форми на насилие, основано на пола, и дискриминация. Гарантирането на равни права за жените и мъжете следва да е неизменна част от ежедневните политики във всички сфери на живота.

Насърчаването на равнопоставеността, борбата с дискриминацията и съблюдаването на правата на човека са от ключово значение за постигане на траен мир и устойчиво развитие и ние сме убедени, че защитата на правата на човека трябва да бъде поставена в центъра на всички дейности на ООН.

Господин Председател,

Днес светът е изправен пред огромни предизвикателства, вероятно най-сериозните, с които човечеството някога се е сблъсквало, и ние, като държави членки на ООН трябва да осигурим решението. Време е да действаме.

Благодаря, господин Председател!

ОЩЕ ОТ РЕЧИ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Слово на президента Румен Радев на церемонията по интронизация на новоизбрания Български патриарх Даниил

30 юни 2024 | 18:06
30 юни 2024 г., Патриаршеска катедрала “Св. Александър Невски”

Слово на държавния глава Румен Радев по случай отбелязването на 146 години от Освобождението на България

3 март 2024 | 13:01
3 март 2024 г., връх Шипка

Слово на държавния глава Румен Радев по случай 151-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски

19 февруари 2024 | 18:06
19 февруари 2024 г., София

Новогодишно обръщение на държавния глава Румен Радев

1 януари 2024 | 08:08
2023-2024 г.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки