БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

26 януари 2018 | 17:05

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Комисията по българско гражданство е постоянно действащ помощен орган със съвещателни функции към Вицепрезидента на Република България, на когото държавният глава с Указ № 9 от 22 януари 2022 г. е възложил правомощието по даване и възстановяване на българско гражданство, освобождаване и лишаване от него, съгласно чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република България. Съставът, структурата и правилата за работа на Комисията по българско гражданство са определени с Указ № 36 от 22 януари 2022 г. на Президента на Република България.

Комисията по българско гражданство подпомага Президента, съответно Вицепрезидента на Републиката, като събира и анализира необходимата информация за изясняване на фактите и обстоятелствата в подкрепа на направените от министъра на правосъдието предложения за издаване на укази и откази за издаване на укази за промяна на гражданството. Комисията изготвя доклади по всяко постъпило от министъра на правосъдието предложение като се ръководи от Конституцията на Република България, международните договори, по които Република България е страна и нормативните актове от вътрешното законодателство. Докладът съдържа изразените становища и взетите от Съвета по гражданството решения по всяко постъпило предложение за промяна на гражданство, приложените материали от различни институции, в негова подкрепа, както и становище на Комисията. Вицепрезидентът на Републиката издава или отказва издаването на укази за промяна на гражданството въз основа на предложението на министъра на правосъдието и доклада на Комисията. Указите за промяна на гражданството влизат в сила от деня на издаването им.

Комисията подпомага Вицепрезидента и при осъществяване на възложеното правомощие по Закона за българите, живеещи извън Република България.

Комисията изготвя обобщена информация за работата си и я публикува на всеки три месеца на интернет-страницата на Администрация на президента.

 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки