КОМИСИЯ ПО ОПРОЩАВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

15 октомври 2012 | 17:05

Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания е помощен орган към Президента на Република България при упражняване на неговите правомощия по чл. 98, т. 12 от Конституцията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Това е правомощие от изключителната компетентност на Президента и не може да се делегира на други лица.

В чл. 162 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са посочени публичните държавни и общински вземания, които подлежат на опрощаване от Президента. В категорията на държавните вземания са включени и таксите, събирани по Закона за държавните такси, и други задължения, които постъпват в приход на държавния бюджет.

Вземанията трябва да са ликвидни и изискуеми.

По всяка постъпила молба за опрощаване се проверяват обстоятелствата, свързани с произхода на задължението, както и семейното, финансовото и имущественото положение и здравословното състояние на длъжника и членовете на неговото семейство и домакинство, за да се изясни събираемостта на задължението.

Комисията по опрощаване работи въз основа на утвърдени с Указ № 173 от 27.04.2012 г. на Президента Правила за работата й, а отделно със свое решение от 14.05.2012 г. комисията е приела и Вътрешни правила за своята работа (на основание чл. 2, ал. 2 от правилата, утвърдени с указ). В тях е описано цялостното развитие на процедурата - от постъпването на молбата, проучването на относимите факти и обстоятелства, изразяването на мотивирани становища от институциите в зависимост от вида на задълженията по исканото опрощаване и изразяването на мнение от комисията, което се предлага на Президента.         

За решението на Президента писмено се уведомяват съответните молители.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки