ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

13 октомври 2017 | 16:04

Администрацията на Президента ще предостави еднократна финансова помощ на младежите в неравностойно положение от инициативата „Подкрепи една мечта“, които през академичната 2021/2022 ще са студенти в първи курс. Финансова подкрепа ще получат и учениците от 12 клас, които са настанени в социални услуги, и които са завършили с отличен успех учебната 2020/2021 г. 

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на държавния глава. Необходимо е кандидатите да попълнят заявления по образец, които могат да изтеглят от сайта, и да приложат посочените документи. И тази година необходимите удостоверения от Агенцията за социално подпомагане и социалните услуги по места ще се събират по служебен път. 

П Р А В И Л А

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“

(Утвърдени със заповед № ЛС-11-82/16.10.2018 г.,

изм. със заповед № ЛС-11-82/14.09.2021 г.)

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта“.

Чл. 2. Финансовите средства по инициативата „Подкрепи една мечта“ се набират ежегодно чрез дарения, които се разходват в същата календарна година.

Чл. 3. Събраните средства чрез дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ се използват за:

1. финансиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение, организиран от Администрацията на Президента;

2. еднократна финансова помощ за младежите, които отговарят на условията на тези правила.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 4. Право да получат еднократна финансова помощ имат:

1. Студенти, записани за обучение в първи курс във висше училище или професионален колеж, за които са изпълнени едновременно следните условия:  

а) кандидатствали са във висше училище или професионален колеж в годината на завършване на средното си образование и са приети в същата календарна година;

б) записани са за обучение в първи курс във висше училище или в професионален колеж в годината на завършване на средното си образование;

в) напускат, в годината на записването си във висше училище или професионален колеж, специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат (СПИ);

г) социално слаби са към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.

2. Ученици в 12 клас на средните училища, за които са изпълнени едновременно следните условия:

а) завършили са 11 клас с отличен успех (5.50 – 6.00);

б) настанени са в специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство;

в) социално слаби са към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.

 

III.  РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНA ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 5. (1) Кандидатите предоставят следните документи:

1. Студентите:

а) заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ – по образец (Приложение № 1);

б) уверение от съответното висше училище или професионален колеж, че кандидатът е записан за обучение в първи курс;

в) копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

г) декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3).

2. Учениците:

а) заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ по

образец (Приложение № 2);

 

б) документ от съответното средно училище, че кандидатът е завършил с отличен

успех 11 клас и е ученик в 12 клас в годината на кандидатстването за получаване на еднократна финансова помощ;

 

            в) копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

 

г) декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на

инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3).

 

(2) (изм. със заповед № ЛС-11-82/14.09.2021 г.) Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври в годината на кандидатстването. Документите се подават лично в Администрацията на Президента или по пощата на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2.

(3) Кандидатите имат право да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни по всяко време преди сключване на договор по чл. 9. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, но води до преустановяване на участието в инициативата и препятства възможността за получаване на еднократна финансова помощ.

Чл. 6. Администрацията на Президента изпраща искане за получаване на следната информация за кандидата до:

1. (отм. със заповед № ЛС-11-82/14.09.2021 г.)

            2. Агенцията за социално подпомагане - за получаване на удостоверение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ или постоянен адрес, че кандидатът е социално слаб във връзка с условията на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси.

 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 7. След изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 главният секретар на Президента със заповед назначава междуведомствена комисия, която да разгледа подадените заявления и придружаващите ги документи и да определи кандидатите, които отговарят на условията по чл. 4. Комисията предлага на главния секретар одобрените кандидати, с които да се сключи договор за финансова помощ.

Чл. 8. (1) Общият размер на средствата за еднократните  финансови помощи съставлява разликата между събраните дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ и разходваните средства за организиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение.

(2) Размерът на еднократната финансова помощ за студенти и ученици се определя ежегодно със заповед на главния секретар на Президента в зависимост от разполагаемите средства по ал. 1 и броя на одобрените кандидати.

Чл. 9. Еднократната финансова помощ се превежда по банков път по сметка на студента или ученика след подписването на договор.

Чл. 10. Администрацията на Президента оповестява резултатите от инициативата „Подкрепи една мечта“, като ги публикува на интернет страницата на Президента на Република България, в едномесечен срок от изплащане на средствата.

 

Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври 2021 година, лично или по пощата, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2.

 

По пощенски път изпращайте документите на адрес:

Администрация на Президента

За инициативата „Подкрепи една мечта“

Гр.София 1000

Бул. „Дондуков“ 2

 

За контакти и допълнителна информация:

Валентина Рименова – e-mail: v.rimenova@president.bg

Тел: 02/ 92 39 179

 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки