ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 17.10.2017г.

17 октомври 2017 | 15:03
Становище на Консултативния съвет за национална сигурност относно необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията
 
Корупцията е съществена заплаха за националната сигурност, която руши правовата държава, подкопава доверието на гражданите в демократичните ценности и възпрепятства развитието на икономиката и повишаване благосъстоянието на гражданите на Република България. 
 
Особено опасна е корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, тъй като тя е основен фактор за формиране на корупционната среда и възпрепятства ефективното прилагане на антикорупционните политики и мерки.
Като отчита важността на проблема, настоящият Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) разгледа докладите на основните институции, ангажирани в противодействието на корупцията и анализира резултатите и ефективността на тяхната работа.
 
КСНС открои и обсъди основните проблеми, на които се дължат недостатъчно ефективните резултати при противодействието на корупцията. Част от тези проблеми са:
 
Несъвършенства в действащото материално наказателно право по отношение на корупционните престъпления;
 
Несъвършенства в действащите нормативни актове, касаещи защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция;
 
Липсата на трайни резултати, изразяващи се в успешното приключване в съда на делата за корупция по високите етажи на властта; 
 
Липса на достатъчен експертен потенциал за разследване на корупционни престъпления; 
 
Разпокъсаност на институционалната структура за борба срещу корупцията, водеща до нейната неефективност. 
 
Очакванията на българското общество са за бързи и ефективни резултати в борбата с корупцията. Отнемането на незаконно придобито имущество е важна, но недостатъчна мярка за възстановяване на справедливостта, ако не е налице и наказателно възмездие. Най-силното доказателство за успеха в борбата с корупцията е обществеността да вижда, че престъпленията са разкривани своевременно и че по отношение на извършителите се осъществява ефективно наказателно преследване.
 
В рамките на заседанието бе демонстрирана политическа воля за необходимостта от комплекс от законодателни мерки за всеобхватно и решително противодействие на корупцията в интерес на националната сигурност, високите обществени очаквания и препоръките на нашите партньори. 
 
Членовете на Консултативния съвет се обединиха около позицията, че на корупцията трябва да се противодейства с всички законни методи и средства и че постигането на резултати изисква усилия от всички държавни органи. 
 
Постигнато бе съгласие за основните насоки в работата на държавните институции за ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи или заемали висши публични длъжности, които да гарантират:
 
1. Прилагане на комплексен подход, който, наред с  превенцията, да се фокусира и върху разкриването, разследването и реализирането на наказателна отговорност.
 
2. Нормативна база, която да обхваща всички аспекти на превенцията, противодействието и борбата с корупцията.
 
3. Ефективни институции и механизми, както за превенция и пресичане на корупционни практики, така и за своевременно разкриване и разследване на корупционни престъпления.
 
4. Независимост на органите за превенция и противодействие на корупцията от проверяваните и разследваните лица.
 
Членовете на КСНС се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт:
 
1. Да предприемат промени в Наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявните форми на корупция не само в публичния, но и в частния сектор.
 
2. Народното събрание да разгледа и приеме закон за противодействие на корупцията.
 
3. Новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности.
 

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки