ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23 май 2018 | 15:03

Администрацията на президента на Република България е ангажирана с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните и от друг източник (информация по чл. 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните)

1. Данни за администратора и за контакт с него

Администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с дейността на президента и вицепрезидента на Републиката, е Администрацията на президента на Република България.

Данните за контакт с администратора, по ваш избор за конкретния способ, са:

  • гр. София 1123, „Дондуков“ 2, Дирекция „Канцелария“ - адрес, на който можете да изпратите Вашите искания за упражняване на права.
  • На същия адрес в дните от понеделник до четвъртък, в интервалите от 10.00-12.00 и 14.30-17.00 часа, можете лично да подадете Вашите искания за упражняване на права.
  • Същите действия можете да предприемете и като изпратите Вашите искания по факс (02) 9804484 /централа/ или с електронна поща на адрес priemna@president.bg.

2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

В Администрацията на президента със заповед на главния секретар на президента е определено длъжностно лице по защита на данните и данните за контакт с него са: Невин Фети – съветник по правни въпроси на президента на Републиката, тел.: 9239 395, електронна поща n.feti@president.bg

3. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Администрацията на президента на Република България

Администрацията на президента обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

3.1. Изпълнение на правомощията на президента на Републиката и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, пар. 1, букви „в“ и „д от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на лица, които сезират президента, вицепрезидента, секретари, съветници, структурни звена и длъжностни лица от Администрацията на президента с молби, жалби, предложения и други подобни искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, като установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до молбата, жалбата, заявлението и др.

3.2. Инициативи на президента и вицепрезидента, насочени към благотворителни каузи, насърчаване на дарителството, научни инициативи и други подобни обществено значими цели за развитие на българското общество и държава  (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. С оглед инициативата това са данни, свързани с физическа, културна или социална идентичност, както и данни, свързани със здравословно състояние. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея.

3.3. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на служителите в Администрацията на президента и на физическите лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

4. Категории получатели на лични данни извън Администрацията на президента на Република България

Администрацията на президента разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите в Администрацията на президента;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица

Администрацията на президента не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

5. Срок за съхранение на данните

Администрацията на президента прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. В зависимост от вида на данните срокът за съхранение.

За срок от 20 години се съхраняват указите на президента и вицепрезидента, след което се предават за запазване в Централния държавен архив на основание чл. 46 от Закона за Националния архивен фонд. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 1, 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатура на делата със срокове за съхранение.

6. Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

  • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
  • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
  • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

7. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

8. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

В Администрацията на президента не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

9. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

Администрацията на президента не предава личните данни в трети държави или международни организации.

10. Значение на предоставените личните данни

В голяма част от случаите, в които Администрацията на президента обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, които са анонимни.

С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да участвате в обявени инициативи на президента и вицепрезидента на Републиката. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттелянето на съгласието води до преустановяване на участието Ви в съответната инициатива, предвид отпадане на възможността за по-нататъшно обработване на личните Ви данни. Ако инициативата е свързана с получаване на финансова подкрепа и сте получили такава, ще съхраним Вашите лични данни за постигане на необходимата съгласно правилата на инициативата финансова отчетност.

11. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Администрацията на президента лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в документи, предоставяни от публични органи.

12. Използване на "бисквитки" (cookies)
 
Използваните на интернет страницата „бисквитки“ (cookies) на Google Analytics събират статистически данни в анонимен вид с цел извършване на анализ, без да идентифицират лично отделните посетители. За бисквитките, които генерира Google Analytics, може да се информирате тук.
 
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.
 
13. Лог файлове
 
Сайтът на Администрацията на президента събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа IP, ползван браузър (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога е посетен уеб сайтът, посетените страници. Използването на IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им е само в необходимите случаи за изпълнение на закона.
 
 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЦИК

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

ТРИ МОРЕТА - БЪЛГАРИЯ 2021

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки