СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

18 септември 2017 | 15:03

 

НОВО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

 

ЦЕЛИ:

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя за основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

 

ПРОГРАМАТА:

1. Стажантско обучение

Приетите стажанти:

- подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на програмата;

- преминават през двуседмично интензивно обучение по наказателноизпълнително право, съдебна психология и психиатрия и свързани с нея експертизи, по помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите от затворите (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);

- преминават през едномесечно практическо обучение по разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

 

2. Същинска дейност

Стажантите участват пряко в следните дейности на КП:

- разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

- изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

- управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

 

3. Срокове и организация

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.

На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ.

 

4. Изисквания към кандидатите

    Образование:

-  завършен 3 курс в специалност „Право“ или ,,Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по Конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по Наказателно право, а студентите по Публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

- последен курс в специалностите ,,Психология“, ,,Международни отношения“ и ,,Социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

-    Владеене на чужд език;

-    Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

-    Умения за работа в екип.

 

ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ:

1. Подаване на документи от кандидатите

  • Необходими документи:
  • CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;
  • Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
  • Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

 

Адрес: гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ №2, Комисия по помилването – Стажантска програма или

електронен адрес: m.teodosieva@president.bg,  subject: Стажантска програма

 

Срок за получаване: до 16.30 часа на 31.10.2018 г.

Срок за класиране: 09.11.2018 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17.00 часа на 12.11.2018 г.

 

2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

 

За въпроси: 02/9239 115 или m.teodosieva@president.bg

 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки