СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

18 септември 2017 | 15:03

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО

ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

 

ЦЕЛ:

За поредна година стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право.

 

ПРОГРАМАТА СЪДЪРЖА:

1. Стажантско обучение

Приетите стажанти:

- преминават през двуседмично интензивно обучение по наказателно-изпълнително право, съдебна психология и свързаните с тях експертизи, помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите на осъдените (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);

- преминават през едномесечно практическо обучение по разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

2. Същинска дейност

Стажантите участват пряко в следните дейности на КП:

- разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа със съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

- изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

- управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др.

           

3. Срокове и организация

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на основата на изготвяни от тях седмични графици.

Стажантите подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на програмата.

 

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.

На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ.

При поискване се издават референции и препоръки.

Изисквания към кандидатите

-          Образование:

o   завършен 3 курс специалност „Право“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право и наказателно право не по-ниски от Добър 4.

-          Владеене на чужд език;

-          Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

-          Умения за работа в екип.

ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ

 

1. Необходими документи:

CV, съдържащо телефон, ЕГН и електронна поща за контакт;

-  Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;

- Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

 

Адрес: гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма“ или

Електронен адрес m.teodosieva@president.bg,  subject: ,,Стажантска програма“

Срок за получаване: 17.30 часа на 01.11.2019 г.

Срок за класиране: 05.11.2019 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17 часа на същия ден.

2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от компетентността на КП, за датата на което допуснатите кандидати се уведомяват допълнително.

 

За допълнителни въпроси: 02 / 9239 115  или 9239 116.  

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки