КАНЦЕЛАРИЯ

30 октомври 2012 | 23:11

Дирекция „Канцелария“ отговаря за разглеждането на постъпили петиции, предложения, сигнали, жалби и молби на гражданите и организациите, както и своевременното им обективно и законосъобразно решаване, доколкото това не е функция на друг орган или служител. Задължение на дирекцията е да организира приема на гражданите и временните приемни извън столицата, като подготвя месечни обобщени доклади до главния секретар на президента за характера на по¬стъпилите петиции, предложения, сигнали, жалби и молби и за предприетите действия, а копие от докладите се предоставят и на звеното „Стратегически политики, анализи и прогнози“. Служителите от дирекцията отговарят и за постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, подготвят проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, като следят за предоставянето на информацията или постановяването на отказа в законоустановения срок. Дирекцията извършва деловодната дейност по отно¬шение на входящата, вътрешната и изходящата кореспонденция - получава, регистрира, насочва съгласно утвърдена инструкция за документооборота входящата кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция.

Дирекция „Канцелария“ е структурирана в отдел „Приемна” и отдел „Деловодно и техническо обслужване”.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки