ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА

17 февруари 2017 | 13:01

Проф. Емилия Друмева е завършила Немската езикова гимназия в  София, висше юридическо образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Присъдена й е научна степен „Доктор по конституционно право“, която е защитила в Юридическия факултет на същия университет.

Научен сътрудник в Института за държавата и правото на БАН.

Университетски преподавател – Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и Университет за национално и световно стопанство. Научен ръководител и консултант на редица успешно защитили докторанти в областта на публично правните науки. Многократни специализации в областта на публичното право, осъществени в престижни европейски университети и научни институти.

1990 - 2003 г. е директор на Дирекция „Правна и законодателна дейност“ в Народното събрание с активно участие и принос в изграждането на съвременния български парламентаризъм. Работила е с няколко поредни парламента и правителства.

1994 - 1995 г е съ-агент на Министерство на правосъдието от Република България за процесуално представителство пред Съда по правата на човека в Страсбург.

1997 - 2005 г. е български представител в Комитета за превенция на изтезанията  към Съвета на Европа в продължение на два мандата. Член е на Подкомисията за юриспруденция към този комитет.

2003 - 2012 г. е съдия в Конституционния съд, избрана от квотата на Народното събрание.

2010 - 2016 г. е български представител в Консултативния комитет по прилагането на Рамковата конвенция за защита малцинствата към Съвета на Европа.

2015 - 2017 г. е избрана и работи като председател на Постоянната комисия по правни и социални науки и национална сигурност и отбрана към Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет.

Автор е на учебник “Конституционно право“, който има четири издания - 1995, 1998, 2008 и 2013 г. – последното IV издание, СИЕЛА, 787 с.

Автор е и на студии и статии в научни издания, доклади на конференции и семинари в страната и чужбина.

Владее немски, английски, френски и руски език.

Назначена e за секретар по правни въпроси с указ на президента № 47 от 23 януари 2017 г.  Във втория мандат на президента Румен Радев е назначена за секретар по правни въпроси с указ № 21 от 22 януари 2022 г.  С указ № 112  от 3 юли 2023 г. става съветник на президента по правни въпроси.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки