ЗАСЕДАНИЕ НА СФВС НА 26.06.2018 г.

26 юни 2018 | 13:01

Теми:

 • Анализ на състоянието на системата на спорта в Република България - спорт за всички в свободното време с акцент за младите хора, спорта в образователната система и спорта за високи постижения.
 • Физическата активност на младите хора и здравния статус на населението.
 • Законова рамка, мерки и политики за развитие.

На първото си заседание, Общественият съвет по физическо възпитание и спорт към Президента на Република България, обсъди актуалните проблеми на системата на спорта, както и необходимите мерки за повишаване физическата активност сред младите хора.

На първо място, се постави въпросът за изработване на нова национална стратегия за развитието на спортната система на Република България. Обоснова се необходимостта от ясна визия, съобразена с актуалните промени във времето на информационните технологии и дигиталното „общуване“, начините за финансиране на масовия и елитния спорт, поставени в различна икономическа среда, квалификацията на спортните специалисти и човешкият ресурс в спорта, организационните аспекти на цялата, действаща до и в момента система на спорта у нас.

На второ място, членовете на Съвета се обединиха около позицията, че е необходимо провеждане на мащабно национално изследване на физическата дееспособност на учениците в системата на образованието. Целта на проучването е да се установи както нивото на физическата активност сред младите хора, така и да определят техните потребности и желания за практикуване на двигателна активност и спорт, които да ги мотивират, ангажират и привлекат вниманието им.

Поставени на дневен ред бяха и теми като:

 • спортът - инструмент за намаляване на агресията в училище;
 • затлъстяването и увеличените разходи за здраве поради намалената двигателна активност на населението;
 • спортната инфраструктура –  състояние, потребности, регистър, достъп, стопанисване и мениджмънт;
 • лицензирането и квалификацията на спортно-педагогическите  кадри;
 • ролята на общините в развитието на спорта на местно ниво;
 • личният пример на нашите олимпийски, световни и европейски медалисти;
 • програма за приобщаване на младите хора от малцинствата чрез спорт;
 • нивото на спортна подготовка в силовите ведомства;
 • научното осигуряване на системата на спорта;
 • финансиране и спонсорство в спорта;
 • нормативна база, действащ закон и нов законопроект.

Второто заседание на съвета е предвидено за месец октомври, което ще протече под формата на кръгла маса-дискусия по актуални проблеми на спорта. Основната тематика ще бъде: „Спортът в образователната система“. На заседанието ще бъдат поканени широк кръг експерти в областта на спорта, образованието и здравеопазването.  

Общественият съвет по физическо възпитание и спорт планира поредица от кръгли маси по следните теми:

 • Спорт за всички в свободното време.
 • Проблеми на спорта за високи постижения.
 • Физическа и специална подготовка в силовите структури.
ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки