СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

22 юни 2020 | 16:04

Инициатива на държавния глава  Румен Радев за насърчаване на физическата активност на децата чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми за физическо възпитание.

П Р А В И Л А
НА ИНИЦИАТИВАТА „СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА“


I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уеб платформата https://www.sportuvaisprezidenta.bg на инициативата „Спортувай с президента“  е насочена към  насърчаване на физическата активност на децата чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми за физическо възпитание. 

Инициативата подкрепя всяка форма на физическа дейност, която чрез организирано или неорганизирано участие има за цел изразяването или подобряването на физическата и психическата годност, развиването на социални отношения.

Масовият спорт, физическата активност, природосъобразният начин на живот и патриотичното възпитание в най-ранна възраст са факторите, които могат да бъдат решаващи за формирането на най-ценния ресурс на една държава – нейните граждани.
 

II. ЦЕЛ НА УЕБ  ПЛАТФОРМАТА

Инициативата е насочена към обществено значимата цел за развитие на българското общество и държава чрез фокусирането към спорта, практикуван от деца и млади хора, предвид конституционния принцип за особена закрила на децата.
Чрез личен пример и колективни усилия на институции, родители, преподаватели и треньори, се цели да се повиши физическата активност и да се подобри здравният статус на децата и младите хора в името на по-доброто физическо и психическо развитие на българските деца.
 

III. АДМИНИСТРАТОР НА УЕБ ПЛАТФОРМАТА

Главният секретар на президента издава заповед, с която определя  администратор на уеб платформата „Спортувай с президента“.
 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЛАТФОРМАТА

Всеки може да се присъедини към съответна секция на платформата, като се регистрира и изпрати видео или друг вид информация за спортен празник,  как и къде спортува, тренира или се забавлява на открито, в залата, на стадиона или на друго подходящо място.

   
1. Изисквания към участници в секция „Стани посланик“

Участник в секция „Стани посланик“ може да бъде само пълнолетно лице, което със собствените си спортни постижения обединява и насърчава младите хора да спортуват и да участват в инициативата. Публичният достъп до постиженията има потенциал да формира среда на съпричастност и подпомагане на усилията на федерациите, спортните клубове и други организирани форми на спортна дейност, което да допринася за развитието на масовия и елитен спорт в България.

Няма ограничение за вида на спорта.

Кандидатите за посланици доброволно изразяват желанието си да станат такива, като попълват и изпращат чрез електронна форма информация за себе си. След преглед на информацията и одобрение от администратора на уеб платформата, информацията се качва на платформата.


 2. Изисквания към участниците в секция „Президентски тест“

„Президентският тест“ е комплекс от осем популярни двигателни упражнения за измерване на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост.  Тестът има състезателен характер и цели да постави децата в конкурентна среда. За зачитане на резултатите от теста се изисква покриване на минимум шест от осемте упражнения. Отчитането на резултатите ще става на база зададени нормативи и оценъчна скала. Класирането ще се определя на база постигнати резултати по възрастови групи и пол.

В тази секция ще се обработват само данни за участниците под формата на предварително изготвена таблица, предоставена по електронна поща или подадена онлайн през платформата. В края на всяка календарна година най-добрите постижения ще се отчитат и победителите в различните категории ще бъдат удостоени със специална награда от президента на Републиката.

 

3. Изисквания към участниците в секция „Участвай и ти“

Участник в секция „Участвай и ти“ може да бъде всяко лице или група лица, които чрез платформата могат да демонстрират своите постижения и възможности. Кандидатите за участници доброволно изразяват желанието си да се включат в платформата, като попълват и изпращат чрез електронна форма информация за себе си. Информация за непълнолетни участници се приема и обработва само след изричното писмено съгласие на родител или настойник на детето. С качването на собствени материали, информация, снимки и видеа, участниците приемат общите условия за ползване на предоставената информация според правилата на платформата. Информацията се качва след преглед  и одобрение от администратора на платформата.

Няма ограничение за вида на спорта.
 

V. ПРЕЗИДЕНТСКА НАГРАДА


Президентът на Републиката учредява награди за съпричастие и подкрепа на инициативата, както следва:

„Млад спортист“ – за постигнати високи резултати, разпределено по възрастови групи и пол;

„Активен клас“ – за най-активен клас, участвал в различни форми на физически активности, спортни и извънкласни съревнования;

„Посланик на годината“ – за организатор, лидер и достоен пример за подражание;

„Община на годината“ – за създаване на най-добри условия за спорт и провеждане на спортни мероприятия.

Всеки подкрепил и участвал в инициативата „Спортувай с президента“ може да прави предложение за номинация.    

Оценяването се извършва от независимо жури чрез система за оценяване на физическа годност, която включва покриване на нормативи. Резултатите се публикуват на интерактивна карта.

В края на всяка година наградите ще се връчват на участниците с най-високи резултати в съответните категории.
 

VI. ПРЕЗИДЕНТСКИ КУПИ

Президентските купи са състезания в различни спортове, организирани под егидата на инициативата „Спортувай с Президента“. Възможно е и партньорство със спортни федерации и неправителствени организации. Основната цел на състезанията е да популяризира масовия спорт и да привлече вниманието на колкото се може по-широк кръг любители на спорта. Планират се няколко купи годишно, които са подбрани в зависимост от това кои спортове привличат най-многоброен брой деца в ранна детска възраст.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки участник трябва да изрази информирано съгласие за обработване на лични данни посредством писмено изявление или ясно потвърждаващо действие. Образец на форма за съгласие се намира на уеб платформата.

Предоставянето на лични данни е доброволно и при непредставянето им лицето не участва в инициативата.

Предоставяне на информирано съгласие за участници-деца под 14 год. се дава  от  упражняващия родителските права родител или настойник на детето, а за деца над 14 г. и от самото лице-участник.

Обработването на личните данни е само за целите на инициативата. По всяко време лицето може да оттегли съгласието си за обработване на лични данни, като това действие не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето.

Срокът за съхранение на предоставените лични данни е пет години.


Правилата са утвърдени със заповед № ЛС-11-40/22.06.2020 г. на главния секретар на президента на Република България.
 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки