ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 04.02.2014 г.

4 февруари 2014 | 20:08

Становище и предложения на КСНС относно стратегическите приоритети на Република България в контекста на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 г.

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди стратегическите приоритети на Република България и приноса на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014 – 2020 г. за постигане целите на Националната програма за развитие България 2020.

Стратегическите приоритети на България са представени в Националната програма за развитие България 2020, водещият стратегически документ, който определя целите на политиките за развитие на страната до 2020 г.  Това е интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 г., по който е постигнато съгласие през 2012 г.

Членовете на КСНС са единодушни, че проектът на Споразумение за партньорство съответства на Националната програма за развитие България 2020 и Стратегията „Европа 2020“. Споразумението за партньорство е стратегически инструмент, който ще осигури жизнено важен ресурс за изпълнение на Националната програма за развитие България 2020.

В Националната програма за развитие България 2020 са формулирани осем стратегически приоритета на страната до 2020 г.: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила; Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал; Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси; Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката; Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса; Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност и Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Споразумението за партньорство идентифицира основните предпоставки, които ще допринесат за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съгласно дефинираните в Стратегията „Европа 2020“ цели. За приобщаващият растеж това са: образование, квалификация и заетост. За интелигентния растеж това са: инвестициите в наука, иновации и конкурентни малки и средни предприятия. За устойчивия растеж това са: свързаност и зелена икономика. В допълнение към трите типа растеж за България е откроена важността на доброто управление чрез повишаване капацитета на администрацията и съдебната система, включително електронно управление и правосъдие.

В съответствие с целите на Стратегията „Европа 2020“ и Националната програма за развитие „България 2020“ в Споразумението за партньорство са формулирани четири приоритета за Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., както следва:

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включване и Образование, обучение и учене през целия живот;

Приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща подприоритетите: Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната ефективност на МСП, НИРД и иновации, достъп до и използване на ИКТ;

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към нисковъглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и климатични промени, превенция и управление на риска, Околна среда и опазване на природното богатство;

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който обхваща подприоритетите: Административна ефективност и качествена съдебна система; Достъп до качествени обществени услуги и ефективно прилагане на електронното управление и правосъдие.

Членовете на КСНС считат за особено важно в проекта на Споразумението за партньорство да бъдат заложени мерки за преодоляване на неравенството. Следва да бъдат подкрепени мерките, насочени към развитие на модерната инфраструктура, електронното управление, енергийната ефективност и диверсификацията, както и за извеждането на балансирано развитие на селското стопанство, като ключов сектор в българската икономика. Според тях особено важно е да се подкрепи повишаването на конкурентоспособността на българската икономика чрез развитието на иновационни екосистеми, технологични центрове и паркове, което ще осигури връзката между образованието, науката и бизнеса. Следва да се обърне сериозно внимание на балансираното развитие на регионите и на политиките за заетост и повишаване на доходите на българските граждани.

Членовете на КСНС са единодушни, че с постигането на целите, заложени в Националната програма за развитие България 2020 и Споразумението за партньорство,  ще се осигури ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани.

Членовете на КСНС оценяват, че ресурсите за изпълнение на Националната програма за развитие България 2020 са ограничени. Финансовите средства по Споразумението за партньорство са важен допълнителен ресурс за изпълнение на стратегическите приоритети на страната. За това е необходимо прозрачното и ефективно изразходване на тези средства.

Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около следните предложения до държавните органи и институции:

1. Министерският съвет да организира и проведе информационна кампания за разясняване на проекта на Споразумение за партньорство – приоритети, финансиране, срокове. Изпълнението на Споразумението за партньорство в контекста на Националната програма за развитие България 2020 да се отчита ежегодно пред обществеността.

2.  Членовете на КСНС приемат, че изпълнението на Споразумението, включително и усвояването на средствата от европейските фондове в максимален размер е от важно значение за устойчивото икономическо развитие на страната и просперитета на българските граждани и се обединяват, че политическите партии и институциите трябва да положат съвместни усилия за постигането на тази цел.

3. Всички институции да работят последователно за ефективно и прозрачно изпълнение на Споразумението за партньорство, като запазват и надграждат необходимия за това капацитет.

*Становището и предложенията към него са приети с единодушие от членовете на КСНС,  председателят на ПГ на ПП „Атака“ Волен Сидеров изразява особено мнение.

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки