АДМИНИСТРАЦИЯ

30 март 2022 | 11:11

1. Президентството се състои от Администрация на президента и съвети. Те подпомагат президента и вицепрезидента при изпълнението на правомощията им.

2. Дейността на Президентството се изпълнява при спазване принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, политически неутралитет, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност.

3. Администрацията на президента включва:
3.1. Главен секретар на президента;
3.2. Началник на кабинета на президента;
3.3. Началник на кабинета на вицепрезидента;
3.4. Секретари на президента:
3.4.1. Секретар по външна политика;
3.4.2. Секретар по сигурност и отбрана; длъжността се изпълнява  от главния секретар на президента до назначаване на титуляр;
3.4.3. Секретар по правни въпроси;
3.4.4. Секретар по правни въпроси и антикорупция;
3.4.5. Секретар по образование, духовност и култура;
3.4.6. Секретар по регионално развитие, туризъм и екология;
3.4.7. Секретар по икономика;
3.4.8. Секретар по демография и социални политики;
3.4.9. Секретар по вътрешна политика;
3.4.10. Секретар за връзки с медиите;
3.5.  Съветници на президента;
3.6.  Съветник на вицепрезидента;
3.7. Кабинет на президента;
3.8. Кабинет на вицепрезидента;
3.9. Кабинет на главния секретар;
3.10. Дирекция „Финанси, логистика и информационно обслужване“ с отдел „Финанси“, отдел „Логистика“ и отдел „Информационно и комуникационно обслужване“;
3.11. Дирекция „Протокол“;
3.12. Дирекция „Деловодство и архиви“;
3.13. Дирекция „Правна“ с отдел „Правен и обществени поръчки“, отдел „Укази“ и отдел „Приемна“;
3.14. Дирекция „Връзки с обществеността“ с отдел „Връзки с обществеността“;
3.15. Звено „Програма на президента”;
3.16. Звено „Вътрешен одит“;
3.17. Финансов контрольор;
3.18. Служител по сигурността на информацията;
3.19. Длъжностно лице по защита на данните.

4.    При упражняване на правомощия по чл. 98, т. 9-13 от Конституцията на Република България президентът, съответно вицепрезидентът - при възлагане по чл. 104 от Конституцията, се подпомагат от следните комисии, които са помощни органи:
4.1. Комисия по българско гражданство;
4.2. Комисия по помилване;        
4.3. Комисия по предоставяне на убежище;
4.4. Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания;
4.5. Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места.

5. При вземане на решения, формиране на позиции и становища, както и предприемане на инициативи в конкретни области на обществения живот, президентът се подпомага от съвети, които са консултативни органи.

6. Правилата за работа на комисиите и на съветите, както и техният състав, се утвърждават с указ на президента.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки