ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

14 януари 2022 | 01:01


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. Тези правила уреждат организирането, разпределението и провеждането на работата на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

Чл.2. Работата на КСНС включва подготовката и провеждането на заседания за обсъждане на въпроси по чл. 3 от Закона за Консултативен съвет за национална сигурност (ЗКСНС) и приемането на становища и предложения по тях.

Чл.3.(1) На основание чл. 2, ал. 2, т. 11 от ЗКСНС, в началото на мандата на новоизбраното Народно събрание парламентарните групи уведомяват президента на Републиката за своя представител в състава на Консултативния съвет.

(2) При невъзможност за присъствие на определеното по ал. 1 лице, парламентарната група определя друг представител.
 

Глава втора
ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 
Чл.4. (1) Президентът на Републиката свиква заседанията на КСНС, като определя дневния ред и докладчиците по отделните теми най-късно 15 дни преди заседанието.
(2) Администрацията на президента:
1. уведомява с писмо-покана членовете на КСНС за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието;
2. изпраща на участниците постъпилите доклади по темите от дневния ред най-малко 5 дни преди заседанието.
(3) Докладчиците по темите от дневния ред изпращат в Администрацията на президента докладите си 7 дни преди датата на провеждане на заседанието.

Чл.5.(1) Президентът на Републиката, на основание чл. 2, ал. 3 от ЗКСНС, може да покани за участие в заседанията и други държавни и политически лица, които не са членове на КСНС.
(2) В началото на заседанието присъстващите членове на КСНС с обикновено мнозинство приемат решение за участие в неговата работа на поканените по ал. 1 лица.

Чл.6. (1) При подготовката на извънредни заседания за обсъждане на спешно възникнали въпроси сроковете по чл. 4 не се прилагат.
(2) При извънредни заседания доклади по темите се изпращат на участниците при възможност.
(3) В случаите, когато президентът на Републиката свиква заседание на КСНС по чл. 100, ал. 4 и 5 от Конституцията на Република България, чл. 4 не се прилага.
Чл.7. Членовете на КСНС могат да правят мотивирани предложения до президента на Републиката за свикване на извънредно заседание за обсъждане на предложени от тях теми.

Глава трета
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Чл.8.(1) Членовете на Консултативния съвет участват лично в неговите заседания.
(2) Заседанията се провеждат при условията на чл. 5, ал. 4 ЗКСНС.

Чл.9. Заседанията на КСНС се ръководят от президента на Републиката.

Чл.10. (1) Предвидените за заседанието въпроси се обсъждат поотделно и последователно в съответствие с утвърдения дневен ред.
2) Когато материалите са раздадени предварително и при извънредни заседания, определените докладчици правят кратка презентация по докладите си.
(3) Всеки член на КСНС може да вземе отношение по обсъжданите въпроси, да изложи свои становища по докладите и изказванията, да зададе въпроси, както и да направи предложения.
(4) Не се допуска на заседанията да се поставят въпроси и да се правят изказвания по теми извън дневния ред.

Чл.11. (1) След приключване на дискусията по обсъжданите въпроси, на основата на изказаните мнения и предложения от членовете на Консултативния съвет, президентът предлага да се приемат:
1. обобщено становище по обсъжданите въпроси;
2. предложения към държавните органи и институции.
(2) Обобщеното становище и предложенията се приемат с мнозинство 3/4 от присъстващите членове.
(3) Поканените на заседанието по реда на чл. 2, ал. 3 от ЗКСНС лица не участват в гласуването.
(4) Особеното мнение на член на Консултативния съвет се отбелязва в приетото обобщено становище.

Чл. 12.(1) Президентът на Републиката запознава средствата за масова информация за обобщеното становище и приетите предложения по обсъжданите въпроси.
(2) Участниците в КСНС запознават средствата за масова информация със своите позиции по темите, обсъждани в КСНС.

Чл.13. (1) Администрацията на президента организира изпращането на обобщеното становище и предложенията по компетентност до държавните институции.
(2) На всяко заседание на КСНС се дава кратка информация как се изпълняват приетите на предишното заседание предложения до държавните институции.

Чл. 14. На интернет страницата на Президентството се публикува обобщена информация за дейността на КСНС, приетите становища и предложенията към държавните институции.

Глава четвърта
АРХИВ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Чл.15. (1) Архивът на КСНС се води и съхранява в Администрацията на президента.
(2) Архивът съдържа писмата-покани, докладите, изнесени на заседанията, стенограмите от заседанията, както и материалите, свързани със свикването и провеждането на заседанията на КСНС.

Чл.16. За всяко заседание на КСНС се води стенограма, която се подписва от стенографа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: Вътрешните правила са приети на основание чл. 6 от ЗКСНС от Консултативния съвет за национална сигурност на заседание от 10 януари 2022 година.

 

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки