КОМИСИЯ ПО ОПРОЩАВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

4 юли 2017 | 17:05

Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания е помощен орган към Президента на Република България при упражняване на неговите правомощия по чл. 98, т. 12 от Конституцията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Това е правомощие от изключителната компетентност на Президента и не може да се делегира на други лица.

В чл. 162 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са посочени публичните държавни и общински вземания, които подлежат на опрощаване от Президента. В категорията на държавните вземания са включени и таксите, събирани по Закона за държавните такси, и други задължения, които постъпват в приход на държавния бюджет.

Вземанията трябва да са ликвидни и изискуеми. По всяка постъпила молба за опрощаване се проверяват обстоятелствата, свързани с произхода на задължението, както и семейното, финансовото и имущественото положение и здравословното състояние на длъжника и членовете на неговото семейство и домакинство, за да се изясни събираемостта на задължението.

Процедурата по опрощаване на несъбираеми държавни вземания не е обвързана със срок поради необходимостта от набиране на достатъчно информация и данни от различни административни органи и институции.

Комисията по опрощаване работи въз основа на утвърдени Правила за работа на Комисията с Указ № 39 от януари 2022 г. на Президента на Република България.  В тях е описано цялостното развитие на процедурата - от постъпването на молбата, проучването на относимите факти и обстоятелства, изразяването на мотивирани становища от институциите в зависимост от вида на задълженията по исканото опрощаване и изразяването на мнение от комисията, което се предлага на Президента.        

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки