ФИНАНСИ, ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

30 октомври 2012 | 23:11

Директор на дирекция „Финанси, логистика и информационно обслужване“ е Милен Топалов.

Милен Топалов е завършил магистърски програми във  ВМЕИ - София и в УНСС – София, сп. „Маркетинг и мениджмънт“. През периода 1996 г. - 2012 г. заема последователно експертни и ръководни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Има няколко следдипломни квалификации от Института за публична администрация и европейска интеграция, като  „Координация и мониторинг на проектите с възможности за реализация чрез публично- правно партньорство”, Съвременни управленски умения” и „Управление на държавната и общинската собственост”.

Дирекцията е структурирана в отдели: „Финанси”, „Логистика” и „Информационно и комуникационно обслужване”, и има за основна задача да организира и осъществява финансовата и счетоводната дейност на президентството в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, отговаря за управлението на имуществото, материално-техническото, информационно и комуникационно  обслужване на дейността на президента, вицепрезидента и Администрацията на президента.

Дирекцията разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на президентството, съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат; организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;  организира и осъществява материално-техническото осигуряване на президентството; осъществява дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на Администрацията на президента.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки