ФИНАНСОВО, СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

30 октомври 2012 | 23:11

Директор на дирекция „Финансово, стопанско и информационно осигуряване“ е Милен Топалов.

Завършил е магистърски програми във  ВМЕИ - София и в УНСС – София, сп. „Маркетинг и мениджмънт“. От 2009 г. е директор на дирекция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Г-н Топалов има няколко следдипломни квалификации от Института за публична администрация и европейска интеграция, като  „Координация и мониторинг на проектите с възможности за реализация чрез публично- правно партньорство”, Съвременни управленски умения” и „Управление на държавната и общинската собственост”.

Дирекцията е структурирана в отдели: „Финанси”, „Стопански” и „Информационно и комуникационно обслужване”, и има за основна задача да организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на Президентството в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, отговаря за управлението на имуществото, материално-техническото, информационно и комуникационно  осигуряване на дейността на президента, вицепрезидента и Администрацията на президента. Дирекцията разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на Президентството, съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат; организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с нормативните изисквания и стандарти;  организира и осъществява материално-техническото осигуряване на Президентството; осъществява дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на Администрацията на президента.

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки