Администрацията на Президента облекчи правилата за отпускането на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“

14 октомври 2017 | 14:02

Право да получат еднократна стипендия ще имат младежите – участници в инициативата „Подкрепи една мечта“ тази година, които ще продължат образованието си във висше училище или професионален колеж. Кандидатите трябва да попълнят заявления по образец, които са публикувани в интернет страницата на Президента, и да ги подадат, лично или по пощата, на адреса на Администрацията на Президента. Съществува и възможност за подаване на документите по електронен път - на електронния адрес на Приемната на президентската институция. Сред новостите в условията и реда на правилата е, че Администрацията на Президента ще събира по служебен път необходимите документи от други администрации. Идеята е да се облекчат максимално младежите в неравностойно положение и да им се спестят средства и време.

Президентът Румен Радев ще продължи традицията на младежите, които са избрали да учат във висше училище или професионален колеж, да бъде оказана финансова подкрепа. В последните пет години размерът на еднократната финансова помощ не е надхвърлял сумата от 2000 лева. Тази година стипендията ще бъде по-голяма, защото сумата на даренията, които постъпиха в подкрепа на инициативата, е най-голямата събирана до момента – 62 730 лева, като 51 386 лева от тях ще бъдат  разпределени за еднократни стипендии. Новите правила предвиждат размера на еднократната финансова помощ да се определя ежегодно със заповед на главния секретар на Президента и да зависи от броя на одобрените кандидати и наличната за разпределение сума. 

124 младежи, завършващи средно или професионално образование, са получили консултация и подкрепа за своето професионално развитие или образование, благодарение на дейностите по инициативата през учебната 2016/2017 година. Усилията на партньорите от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане са насочени изцяло към създаване на умения за справяне с предизвикателствата на живота извън специализираните институции.

15 младежи са приети да учат във висши училища. Сред тях са Милко Георгиев от Велинград и Вики Калинкова от Бургас. Милко, който милее за гората, вече е студент в специалността „Лесовъдство“ в Лесотехническия университет в София. Вики, която обича да танцува, е студентка в специалността „Начална и предучилищна педагогика“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“.  

 

П Р А В И Л А

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

      ПО ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“

 

I.       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта“.

Чл. 2. Финансовите средства по инициативата „Подкрепи една мечта“ се набират ежегодно чрез дарения, които се разходват в същата календарна година.

Чл. 3. Събраните средства чрез дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ се използват за:

1. финансиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение, организиран от Администрацията на Президента;

2. еднократна финансова помощ за младежите, които отговарят на условията на тези правила.

 

II.      УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 4. Право да получат еднократна финансова помощ имат кандидати, за които са изпълнени едновременно следните изисквания:

1. кандидатствали са във висше училище или професионален колеж в годината на завършване на средното си образование и са приети в същата календарна година;

2. записани са за обучение в първи курс във висше училище или в професионален колеж в годината на завършване на средното си образование;

3. напускат, в годината на записването си във висше училище или професионален колеж, специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат (СПИ);

4. отговарят на условията на чл. 9, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.

 

III.     РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 5. (1) Кандидатът предоставя следните документи:

1. заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ – по образец (Приложение № 1);

2. уверение от съответното висше училище или професионален колеж, че кандидатът е записан за обучение в първи курс;

3. копие на личната карта;

4. заявление-декларация - по образец (Приложение  № 2);

5. копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

6. декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3).

 (2) Крайният срок за подаване на документите е до 31 октомври в годината на кандидатстването. Документите се подават лично или по пощата в Администрацията на Президента на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2 или се изпращат по електронен път на e-mail: priemna@president.bg

Чл. 6. Администрацията на Президента изпраща искане за получаване на следната информация за кандидата:

         1. до специализираната институция, в която е бил настанен - за потвърждение каква социална услуга е използвал и за какъв период от време;

         2. до Агенцията за социално подпомагане - за получаване на удостоверение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, че кандидатът отговаря на условията за подпомагане по чл. 9, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с условията на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (съгласно образец на  заявление-декларация – Приложение № 2).

 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 7. След изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 главният секретар на Президента със заповед назначава междуведомствена комисия, която да разгледа подадените заявления и придружаващите ги документи и да определи кандидатите, които отговарят на условията по чл. 4. Комисията предлага на главния секретар одобрените кандидати, с които да се сключи договор за финансова помощ.

Чл. 8. (1) Общият размер на средствата за еднократните  финансови помощи съставлява разликата между събраните дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ и разходваните средства за организиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение.

(2) Размерът на еднократната финансова помощ се определя ежегодно със заповед на главния секретар на Президента в зависимост от разполагаемите средства по ал. 1 и броя на одобрените кандидати.

Чл. 9. Еднократната финансова помощ се превежда по банков път по сметката на студента след подписването на договор.

Чл. 10. Администрацията на Президента оповестява резултатите от инициативата „Подкрепи една мечта“, като ги публикува на интернет страницата на Президента на Република България, в едномесечен срок от изплащане на средствата.

 

Документите за кандидатстване се подават до 31 октомври 2017 година в сградата на Администрацията на Президента.

 

По пощенски път изпращайте документите на адрес:

Администрация на Президента

За инициативата „Подкрепи една мечта“

Гр.София 1000

Бул. „Дондуков“ 2

 

По електронен път изпращайте документите на адрес:

priemna@president.bg

За инициативата „Подкрепи една мечта“

 

 

За контакти и допълнителна информация:

 

Тел: 02/ 92 39 174

 

Нина Колева – e-mail: n.koleva@president.bg

 

Правилата за условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“, както и образец на заявленията за кандидатстване ще намерите тук.    

 

 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки