КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И НПО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

21 юни 2016 | 13:01

На 20 юни – Световния ден на бежанците, Комисията по предоставяне на убежище към президента на Републиката, Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Българският съвет за бежанци и мигранти и Националното сдружение на общините в Република България организираха конференция на тема „Сътрудничество между държавните институции, органите на местно управление и НПО за интеграция на бежанците в Република България”. Събитието, събрало представители на държавни институции, ангажирани с политиката по интеграция, на местната власт, експерти от неправителствени и международни организации, се проведе под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова.

В своите изказвания участниците в конференцията подчертаха, че въпросът за интеграцията на бежанците в приемащите страни е все по-актуален във връзка с увеличения брой на лицата, потърсили закрила през 2015 г. в държавите членки на ЕС и в частност в България. Специално внимание по време на дискусията беше отделено на необходимостта от спешно разработване на практически мерки и дейности за интеграция в изпълнение на  Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г.

Пред участниците в конференцията беше представен проект на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, в която основна роля в интеграционния процес се възлага на общините. В споразумението за интеграция се определят правата и задълженията на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила, както и правата и задълженията на кмета на приемащата община.

В рамките на дискусията бяха поставени актуални въпроси и бяха идентифицирани някои проблеми, свързани с интеграцията на бежанците, които изискват ясно разписване на правомощията и отговорностите на държавните институции, местната власт и неправителствените организации, участващи в този процес. Подчертана беше необходимостта от подобряване на координацията между заинтересованите страни; разработването на нов тип, интегрирани социални услуги, отчитащи специфичните дейности за работа с бежанци; осигуряването на устойчиво финансиране на дейностите за интеграция на бежанците в българското общество.

Участниците в конференцията се обединиха около разбирането, че интеграцията е непрекъснат, динамичен и многоаспектен двупосочен процес, който включва както зачитане на многообразието, така и на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки