СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

14 април 2017 | 14:02

Администрацията на президента на Република България предлага възможности за провеждане на стажове за студенти и докторанти от различни специалности. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена.

Цел на стажантската програма

•    Конструктивно взаимодействие между институцията и младите хора;
•    Запознаване с работата на Администрацията, с дейността и функциите на отделните структурни звена;
•    Възможност за прилагане и усъвършенстване на знания и компетенции, придобити по време на обучението в реална работна среда;
•    Придобиване на практически умения за работа в Администрацията на президента;
•    Инструмент за младежко включване в работата на институциите.

Изисквания към кандидат-стажантите

Студенти (които се обучават за придобиване на образователните степени „бакалавър“ или „магистър“) или докторанти, записани в български или чуждестранни висши училища, които владеят отлично български език, писмено и говоримо.
Повече за структурните звена в Администрацията може да откриете на страницата https://www.president.bg/content/8/Administracia/.

За периода на кандидатстване от 10 до 20 януари 2024 г. са отворени следните места към съответните звена:

•    Секретар по правни въпроси;
•    Секретар по икономика;
•    Секретар по сигурност и отбрана;
•    Секретар по култура, образование и туризъм;
•    Съветник по вътрешна политика и гражданско общество;
•    Съветник по иновации;
•    Съветник по селско стопанство;
•    Съветник по социални политики;
•    Съветник по младежта и спорта;
•    Съветник по благотворителната инициатива „Българската Коледа“;
•    Дирекция „Протокол“.

Процедура по набиране на стажанти:
 

1. Подаване на документи

Необходими документи за кандидатстване

•    Автобиография, съдържаща телефон и електронна поща за обратна връзка.
•    Мотивационно писмо, адресирано до Главния секретар на президента на Република България. Мотивационното писмо следва да съдържа кратък текст за личните мотиви за кандидатстване за стаж, сферите на интереси и предпочитано/и структурно/и звено/а за провеждане на стажа. В мотивационното писмо кандидатите могат да посочат предпочитанията си за стартиране на стажа.
•    Други (по преценка на кандидат-стажанта).

Срокове за кандидатстване:

Приемът на документи се провежда три пъти в годината в срок:

•     От 10 до 20 януари
•     От 10 до 20 май
•     От 10 до 20 септември

Адресат

Кандидат-стажантите могат да изпратят документите си на internship@president.bg с тема на е-мейла „Стажантска програма - кандидатура“ или да внесат документите си в Деловодството на Администрация на президента на Република България, или да ги изпратят на адрес:

Администрация на президента на Република България

Главен секретар на президента на Република България

Бул. „Дондуков“ 2

1123 София

Република България

2. Разглеждане на кандидатурите

След постъпване на документите в Деловодството на Администрация и след одобрение от главния секретар, те ще бъдат разгледани и разпределени по структурни звена спрямо предпочитанията на кандидат-стажанта и/или спрямо образованието и компетенциите му.

По преценка на прекия ръководител на даденото структурно звено, кандидат-стажантите ще бъдат поканени на интервю. След провеждане на интервюто в 10 дневен срок, кандидат-стажантите ще бъдат уведомени за резултатите и ще бъде окончателно уговорен периода за провеждане на стажа за всеки един одобрен кандидат.

3. Информиране на одобрените за стаж кандидатури

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по електронен път и/или по телефон, като е възможно  имената им ще бъдат публикувани на интернет страницата на Администрацията на президента на Република България, след утвърждаване от главния секретар.

4. Продължителност на стажа

Продължителността на стажа е един месец и се определя както в зависимост от учебния план на съответното учебно заведение, така и съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена в Администрацията на президента.

5. Удостоверяване на преминатия стаж

При успешно провеждане на стажа стажантът получава удостоверение, а по преценка на съответния секретар, съветник или ръководител на структурно звено – и персонална референция/препоръка.

След приключване на стажа стажантите ще бъдат помолени да попълнят анонимно формуляр за оценка на стажантската програма в Администрацията на президента.

Важно! Стажът е неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за осигуряване на храна, отпуск, назначение и др. аналогични.

6. Обработване на личните данни

6.1. Администратор на личните Ви данни е Администрацията на президента на Република България.
6.2. Целите, за които се обработват личните данни на кандидатите и стажантите в Стажантските програми, са: идентифициране на кандидатите и преценка за съответствието им с изискванията за участие в стажа, провеждане на стажа и удостоверяване на преминатия стаж.
6.3. Данните се обработват на основание съгласие на субекта на данни, предвидено в чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Съгласието се изразява с активно потвърждаващото действие на кандидата, който изпраща документите си за участие.
6.4. Категориите получатели на личните данни извън Администрацията на президента са единствено държавни органи, ако данните са необходими за изпълнение на техните правомощия и е налице основание за предоставянето им.
6.5. Срокът за съхранение на предоставените лични данни, съдържащи се в документи за участие, е 3 /три/ години след приключване на стажа. Данните за издадените удостоверения за преминат стаж се съхраняват в продължение на 10 /десет/ години.
6.6. Личните данни няма да бъдат предавани в трета държава или международна организация. Не се извършва автоматизирано вземане на решения и профилиране.
6.7. Имате право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, както и жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда в случай на неправомерно обработване на лични данни.
6.8. Предоставянето на личните данни е доброволно, непредоставянето им препятства възможността за участие в Стажантските програми.
6.9. По всяко време може да оттеглите съгласието си, без това да засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето.
6.10. С детайлизирана информация относно обработването на лични данни в Администрацията на президента може да се запознаете тук https://www.president.bg/content/215/Zashtita_na_lichnite_danni/

За допълнителна информация по отношение на стажантската програма може да се обръщате към Мария Юрукова - Съветник по вътрешна политика и гражданско общество, на е-мейл адрес m.yurukova@president.bg

 

Още от АДМИНИСТРАЦИЯ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки