ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

13 октомври 2017 | 16:04

Администрацията на Президента ще предостави еднократна финансова помощ на младежите в неравностойно положение от инициативата „Подкрепи една мечта“, които през академичната 2023/2024 ще са студенти в първи курс и имат общ успех от дипломата за средно образование не по-малък от 4.00.

Финансова подкрепа ще получат и учениците от 12 клас, които са настанени в социални услуги, и които са завършили с отличен успех учебната 2022/2023 г.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ са публикувани на интернет страницата на държавния глава. Необходимо е кандидатите да попълнят заявления по образец (студентите - приложение 1 и приложение 3, учениците – приложение 2 и приложение 3), които могат да изтеглят от по-долу и да приложат към тях необходимите  документи, посочени в Правилата:

Заявленията:

Студенти:

Приложение 1 - Заявление за кандидатстване от студенти

Приложение 3 - Заявление за съгласие


Ученици:
Приложение 2 - Заявление за кандидатстване от ученици

Приложение 3 - Заявление за съгласие

 

П Р А В И Л А

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“

Утвърдени със заповед № ЛС-11-81/01.08.2022г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тези правила определят условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта“.
Чл. 2. Финансовите средства по инициативата „Подкрепи една мечта“ се набират ежегодно чрез дарения, които се разходват в същата календарна година.
Чл. 3. Събраните средства чрез дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ се използват за:
1. финансиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение, организиран от Администрацията на Президента;
2. еднократна финансова помощ за младежите, които отговарят на условията на тези правила.

II.    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 4. Право да получат еднократна финансова помощ имат:
1. Студенти, записани за обучение в първи курс във висше училище или професионален колеж, за които са изпълнени едновременно следните условия:  
а) имат общ успех от дипломата за средно образование не по-малък от 4.00;
б) кандидатствали са във висше училище или професионален колеж в годината на завършване на средното си образование и са приети в същата календарна година;
в) записани са за обучение в първи курс във висше училище или в професионален колеж в годината на завършване на средното си образование;
г) напускат, в годината на записването си във висше училище или професионален колеж, специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух;
д) социално слаби са към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.
2. Ученици в XII клас на средните училища, за които са изпълнени едновременно следните условия:
а) завършили са XI клас с отличен успех (5.50 – 6.00);
б) настанени са в специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище или приемно семейство;
в) социално слаби са към момента на кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.

III.    РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА
 ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 5. (1) Кандидатите предоставят следните документи:
1. Студентите:
а) заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ – по образец (Приложение № 1);
б) уверение от съответното висше училище или професионален колеж, че кандидатът е записан за обучение в първи курс;
в) копие на диплома за средно образование;
г) копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
г) декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на инициативата „Подкрепи една мечта“ - по образец (Приложение № 3).
2. Учениците:  
а) заявление за кандидатстване за получаване на еднократна финансова помощ по
образец (Приложение № 2);

б) Справка за резултати от обучението по т. 43 от приложение № 4 към чл. 31 от Наредба № 8 от 11.08. 2016г. за информация и документите в системата на предучилищното и училищното образование, в която се посочва общия успех на ученика от обучението в XI класи че е записан за ученик в XII клас на съответното училище.

    в) копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

г) декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на
инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3).

(2) Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври в годината на кандидатстването. Документите се подават лично в Администрацията на Президента или по пощата на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2.
(3) Кандидатите имат право да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни по всяко време преди сключване на договор по чл. 9. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, но води до преустановяване на участието в инициативата и препятства възможността за получаване на еднократна финансова помощ.

Чл. 6. Администрацията на Президента изпраща искане до Агенцията за социално подпомагане за получаване на удостоверение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ или постоянен адрес, че кандидатът е социално слаб във връзка с условията на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси.

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 7. След изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 главният секретар на Президента със заповед назначава междуведомствена комисия, която да разгледа подадените заявления и придружаващите ги документи и да определи кандидатите, които отговарят на условията по чл. 4. Комисията предлага на главния секретар одобрените кандидати, с които да се сключи договор за финансова помощ.
Чл. 8. (1) Общият размер на средствата за еднократните  финансови помощи съставлява разликата между събраните дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ и разходваните средства за организиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение.
(2) Размерът на еднократната финансова помощ за студенти и ученици се определя ежегодно със заповед на главния секретар на Президента в зависимост от разполагаемите средства по ал. 1 и броя на одобрените кандидати.
Чл. 9. Еднократната финансова помощ се превежда по банков път по сметка на студента или ученика след подписването на договор.
Чл. 10. Администрацията на Президента оповестява резултатите от инициативата „Подкрепи една мечта“, като ги публикува на интернет страницата на Президента на Република България, в едномесечен срок от изплащане на средствата, при съгласуване на публичния достъп до официални документи с правото на защита на личните данни в съответствие с чл. 86 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент относно защитата на данните).

 

 

Крайният срок за подаване на документите е 21 октомври 2023 година, лично или по пощата, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2.

 

По пощенски път изпращайте документите на адрес:

Администрация на Президента

За инициативата „Подкрепи една мечта“

Гр.София 1000

Бул. „Дондуков“ 2

 

За контакти и допълнителна информация:

Валентина Рименова – e-mail: v.rimenova@president.bg

Тел: 02/ 92 39 179

 

Още от ИНИЦИАТИВИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки