ЗАСЕДАНИЕ НА КСНС НА 25.04.2012 г.

27 ноември 2012 | 00:12

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ


Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните въпроси и аспекти на реформите в Сектора за сигурност.

Заседанието показа, че има политическа воля да се провежда единна национална политика по въпросите на сигурността и отбраната на страната.

Членовете на Консултативния съвет постигнаха съгласие, че в годините на прехода са положени усилия за привеждане на дейностите свързани с отбраната и сигурността на страната в съответствие с новите реалности и изискванията, произтичащи от демократичните промени в страната и от интеграцията в Колективната система за отбрана на НАТО и Колективната система за сигурност на Европейския съюз.

Независимо от проведените реформи, дейностите на институциите и органите от Сектора за сигурност в редица области изостават от изискванията на динамичната и бързо променящата се среда за сигурност.

Без да омаловажаваме трудностите породени от социално- икономическото развитие на страната, от кризата в последните години, основните причини за проблемите в Сектора за сигурност се свеждат до отношението, политиката и управлението на тези дейности. Органите и структурите от Сектора за сигурност не функционират в единно правно пространство. Недопустимо е повече от 22 години НРС и НСО да работят без закони и без парламентарен контрол.

Членовете на Консултативния съвет постигнаха съгласие, че за изпълнение на задачите и изискванията, произтичащи от Стратегията за национална сигурност е наложително да се изгради по-ефективен механизъм за управление на процесите и дейностите по защитата на националната сигурност. Необходим е общ устройствен закон, който да регламентира принципите за изграждане и функциониране на службите за разузнаване и сигурност, координацията и взаимодействието между тях, както и механизмите за ефективен парламентарен контрол върху дейността им.

Членовете на Консултативния съвет постигнаха пълно съгласие, че е необходимо да се приемат закони за НРС, военното разузнаване и НСО, които да са в съответствие с общия устройствен закон. Те намират за целесъобразно НРС да премине към Министерски съвет, а НСО да остане на подчинение към Администрацията на президента.

Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около следните предложения до държавните органи и институции:

1. Министерският съвет да определи общите принципи, подходи и методика за разработване на общия устройствен закон и проектозаконите за специалните служби.
2. Президентската институция и Министерския съвет да създадат необходимата организация за разработване на проектозаконите за НРС и НСО и на общия устройствен закон за управление на процесите и дейностите по защитата на националната сигурност.
3. Министърът на отбраната да организира актуализацията на подготвения проектозакон за военното разузнаване в съответствие с изискванията на Министерския съвет към специфичните закони на службите.
4. Министърът на отбраната и директорите на НРС и НСО, преди внасяне на законите в Министерски съвет, да организират тяхното публично обсъждане и при окончателната им редакция да отчетат мненията и предложенията на експертите от държавните институции, научната общност и структурите на гражданското общество.
5. Министерският съвет да внесе анблок в Народното събрание проектите на Устройствен закон за националната сигурност и на законите за НСО, НРС и Военното разузнаване до м.декември 2012 г. Внесените закони да бъдат приети до м.април 2013 г.
6. Народното събрание да организира и осъществява постоянен и ефективен контрол на дейността на службите за разузнаване и сигурност.

Още от СЪВЕТИ


ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

ПОСЛАНИЕ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

СПОРТУВАЙ С ПРЕЗИДЕНТА

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


Полезни връзки