НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА

24 юли 2012 | 14:02

На 24.07.2012 г. се проведе второто заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента на Република България. Съветът очерта най-важните приоритети в селскостопанската политика на Република България до 2020 година. На заседанието участниците постигнаха консенсус залагането на следните две ключови направления в отрасъла:

1) Екологично насочено земеделие – участниците се обединиха около позицията, че финансовите мерки, ориентирани към опазване на околната среда и борбата с промените в климата ще  бъдат съществен компонент  на  политиките по развитие на селското стопанство и селските райони. Постигането на заложените „зелени“ цели и възможността земеделските производители да се възползват ефективно от програмите на ЕС, налага адаптирането на националните политики към новите изисквания  на ЕС.

2) Насърчаване на развитието на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството - бе постигнат консенсус, че развитието на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството  предоставят възможности за постигане на балансирано земеделие, производство с висока добавена стойност и повишаването на конкурентоспособността на българската селскостопанска продукция и хранително-вкусова промишленост.

 

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България

КОМУНИКАЦИЯ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Република България: България 2020

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки