НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РЕГ. РАЗВИТИЕ - ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ КОХЕЗИОНЕН ФОНД И ЕФРР 2014-2020

18 април 2012 | 17:05

На 18.04.2012 г. се проведе първото заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента на Република България. Съветът очерта приоритетите за регионално развитие, които да бъдат финансирани от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014-2020 година. На заседанието участниците постигнаха консенсус по шест национални приоритета, които да бъдат заложени в Националната програма за развитие на България до 2020 година, а именно:
 

1) транспортна инфраструктура - участниците подкрепиха развитието на три ключови проекта за финансиране през следващия програмен период, а именно доизграждането на автомагистрала „Хемус“, доизграждането на автомагистрала „Струма“ и модернизацията на железопътната линия Септември -Елин Пелин-София-Драгоман;

2) техническа инфраструктура във водния сектор - участващите страни единодушно подкрепиха необходимостта от  заделянето на значителен финансов ресурс за изграждането на пречиствателни станции за отпадни и за питейни води с цел привеждането на тази инфраструктура в съответствие с европейските директиви;

3) електронно управление – бе постигнат пълен консенсус по отношение на значението на електронното управление за намаляване на административната тежест за гражданите и предприятията и повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на публичната администрация, както и нейната ефективност при осигуряването на обществени услуги във всички сектори;

4) енергийна ефективност и жилищна политика - изявена беше обща позиция, че е нужно насърчаване на мерките за енергийна ефективност в публичния и частния сграден фонд, както и в предприятията;

5) създаване на предпоставки за балансирано градско развитие - присъстващите страни постигнаха пълен консенсус относно изявяването на балансираното градско развитие като един от основните приоритети за страната до 2020 г.;

6) иновации и конкурентоспособност на малките и средни предприятия - участниците се обединиха около позицията, че политиките и мерките за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на малките и средни предприятия е безспорен приоритет.

 

Общи правила за устройството и дейността на съветите към президента на Република България

Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020

Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 ANNEXES

ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Предложение на Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за 2014–2020 г.

Национална програма за развитие на Република България България 2020

Национална Програма за Реформи (2012-2020 г.)

Политика на сближаване 2014–2020 г.

ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ

e-ДОКУМЕНТИ

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА

ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Полезни връзки